Ledere er for "snille"

temp

Publisert: 04.09.2018

Ledere er for «snille»

Av Yngve Brox, senior bedriftsrådgiver i Avantas

 

Mange norske ledere er for «snille». Vi i Avantas arbeider med bedrifter som ønsker å skape en vinnerkultur, forbedre prestasjonene og styrke resultatene. Vi opplever forbausende hyppig at mange ledere er for «snille» med sine ansatte. I stedet for å være tydelig med sine forventninger, skyver de utfordringer og uenigheter under teppet i håp om at problemet skal rette seg opp av seg selv. Det fører til at mange ledere ender med å utføre oppgaver som egentlig skulle vært delegert til medarbeiderne, og arbeider seg nesten i hjel. Når disse lederne til slutt tar opp utfordringene med sine medarbeidere er de ansattes reaksjon ofte noe helt annet enn forventet: De reagerer gjerne positivt. De har vært klar over problemene, og både ventet på og ønsket at sjefen skulle ta tak.

 

Vi i Avantas spør lederne vi møter om hva de legger i begrepet «ledelse». Vi får mange forskjellige, og gode, svar: Lederne er opptatt av lagbygging og inkludering. De ønsker å skape et godt miljø på arbeidsplassen. De har omsorg for sine medarbeidere. De er opptatt av å skape gode arbeidsplasser hvor medarbeiderne trives. Alt dette er viktig. Det norske arbeidslivet er tuftet på tillit mellom leder og medarbeider, på involvering og at hver enkelt ansatt arbeider selvstendig og tar ansvar. De fleste ledere bruker mye tid og energi på å skape en arbeidsplass som oppleves som trygg, meningsfull og trivelig. Men vi opplever forbausende sjelden at lederne svarer at ledelse handler om å skape resultater.

 

Strengt tatt kan ledelse defineres i én enkel setning: «Ledelse er å skape resultater gjennom, og i samspill med andre.» Det viktigste ordet i denne setningen er «resultater». En bedrift finnes av én enkel grunn: Den skal skape gode resultater for sine kunder, eierne og ansatte. Uten resultater har den ikke livets rett. På samme måte er det i offentlig sektor også: Hensikten med offentlig sektor er å gi borgerne gode og trygge tjenester, innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Alt en leder gjør skal strengt tatt føre til at man oppnår de resultater som er nødvendig og forventet.

 

Alle har hørt om den dårlige lederen, som ikke håndterer sine ansatte godt. Vi har hjulpet mange ledere med å bli tryggere i rollen sin. Men vår erfaring er at det er flere ledere som har utfordringer med å sørge for at medarbeiderne leverer de forventete resultater, enn med å inkludere og vise omsorg. Vi er, i likhet med lederne, opptatt av at arbeidsplassen skal være trygg, god og trivelig. Vi vet at gode resultater forutsetter at ansatte er inkludert i viktige prosesser. Dette er viktige verdier ved norsk arbeidsliv, og må tas vare på og utvikles videre. Men det er lederens ansvar å skape en prestasjonskultur som sikrer at resultatene kommer.

 

Mange ledere opplever at det er ubehagelig å være tydelig ovenfor sine ansatte. Og de fleste gruer seg når man må ta samtaler hvor man korrigerer dårlige prestasjoner eller uønsket atferd. Men noen ganger er det rett og slett tvingende nødvendig at lederen er sjef. Vi ser at ansatte gjerne har ventet på at lederen skal adressere utfordringer, delegere oppgaver, stille krav til prestasjoner og resultater og evaluere innsats. Når en leder går fra å være «snill» til å bli mer tydelig i sine krav, reagerer gjerne organisasjonen svært positivt. De har sett problemene, og ventet på at lederen skulle ta tak.

 

Lederjobber er krevende. Det er mange oppgaver som skal løses, og roller som skal fylles. Lederen må beherske mange ulike oppgaver. Det er tre grunnleggende oppgaver alle ledere må håndtere for å lykkes i jobben:

1.    Sett klare mål

Det er en forutsetning for å kunne gi klare tilbakemeldinger til medarbeiderne at man har noe å måle dem mot. Gode målsettinger skal være tydelige, tidsbegrenset og målbare. Bedriftens visjoner og overordnete mål må brytes ned til håndterbare, konkrete størrelser som den enkelte medarbeider forstår.

2.    Gi tydelige og systematiske tilbakemeldinger

Alle ledere snakker med sine ansatte. Gode ledere setter sin oppfølging av ansatte i system. Ved å være nøye med å notere seg hva man er blitt enig om tidligere, og følge opp at oppgaven blir utført som forutsatt, bidrar lederen til læring og utvikling. Dette må lederen både gjøre med sin gruppe som helhet, og med den enkelte ansatte.

3.    Ta den vanskelige samtalen

Mange ledere kvier seg for å korrigere sine ansatte. Dette handler først og fremst om at de fleste av oss liker bedre å være positiv enn å korrigere. Dette kan både handle om den enkle korrigeringen av kvaliteten på utføringen av en oppgave og på mer grunnleggende ting – som for eksempel atferd ovenfor kolleger. Det verste man gjør er å utsette slike samtaler. Årsaken til det som plager deg forsvinner ikke av seg selv.

 

Selv om man behersker disse grunnleggende oppgavene kan en leders arbeidsdag være krevende og ensom. Det finnes heldigvis hjelp – hvis man våger å oppsøke den. En overordnet, eller en kollega man stoler på, kan hjelpe til med å få rett perspektiv. Man kan også bruke profesjonell hjelp, som oss i Avantas. Men det viktigste er at man ikke tror at det hjelper å koste problemene under teppet. For der vokser de seg bare større.